СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "АЛФЕЙ"

Службата по трудова медицина извършва:

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Изработва Оценка на риска.

Разработва превантивни мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Службата по трудова медицина използва:

Иновативен подход в методичната помощ при разработване на документация и воденето на записи по здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина предлага: 

Мероприятия по промоция на здравето на работното място.


ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ