вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ:

 • Извършване на контрол с цел осигуряване на информация свързана със оценка на съответствието с нормативни актове, стандарти или спецификации за нуждите на частни клиенти, на държавни и общински организации
 • Общите критерии, с които Органа за контрол трябва да е в съответствие, за да бъдат нашите услуги приети от клиентите и от държавните и обществените органи, трябва да бъдат хармонизирани с европейските стандарти
 • Цени и качество, отговарящи на изискванията и носещи максимална полза за Организацията и нейните заинтересовани страни.

За изпълнение на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, Ръководството на Органа за контрол, насочва своите усилия в следните направления:

 • Организацията да се утвърди като безпристрастен, независим и коректен партньор на пазара;
 • Повишаване на конкурентноспособността чрез използване на нови методи за оценка и анализ и изследване на изискванията на Клиентите;
 • Повишаване ефективността и ефикастността чрез използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Оптимизиране на контролните дейности за повишаване на качеството на предлаганите услуги, според изискванията на Клиентите;
 • Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
 • Повишаване на квалификацията на служителите;
 • Поддържане мотивацията на служителите за постоянни подобрения в ежедневната работа;
 • Вземане на оперативни решения, основани на факти за постигане на баланс между параметрите желано/възможно;
 • Увеличаване дела от печалбата, използван за реинвестиране.

За постигане на тези цели Ръководството на Органа за контрол е разработило, внедрило и поддържа Система за управмение, в съответствие с изискванията на международния Стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Ръководството е определило отговорник по качеството, който отговаря за поддържане на системата и изпълнението на политиката по качеството.