вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Процедура РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

А. Жалби

 1. Жалба е всяко писмено изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение от страна на лице или организация, свързано с действията на ОКС АЛФЕЙ, на което се очаква отговор.

 2. Органът за контрол разглежда само постъпили в писмена форма жалби с необходимата обосновка, точно идентифицирани подател и обект на жалбата.

 3. При постъпване на жалба в ОКС, Ръководителят преценява дали жалбата се отнася за дейностите по контрол, за които той е отговорен и ако НЕ, Ръководителят изпраща отговор на жалбоподателя в писмена форма, по пощата с обратна разписка; ако отговора е ДА, Ръководството на Органа за контрол разглежда постъпилата жалба.

 4. Органът за контрол е отговорен за всички решения на всички нива на процеса на разглеждане на жалбите.

 5. Решението, което трябва да бъде съобщено на подателя на жалбата, трябва да бъде взето или прегледано и одобрено от лице/лица, които не са участвали във въпросните първоначални дейности за контрол.

 6. Подателят на жалбата се информира писмено до 14 /четиринадесет/ дни от получаването на жалбата за решението на Ръководството на Органа за контрол.

 7. Отговорът на жалбата се предава на жалбоподателя лично, срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 8. Висшето ръководство осигурява всички подходящи действия за отстраняване на причините за появяване на жалби към дейността на ОКС АЛФЕЙ.

Б. Възражения

 1. Органът за контрол разглежда само постъпили в писмена форма възражения срещу резултатиге от контрола, с необходимата обосновка, точно идентифицирани подател и обект на възражение. При постъпване на възражение в ОКС, Ръководителят преценява дали възражението се отнася за обхвата на контрол, за които той е отговорен и ако НЕ, Ръководителят изпраща отговор на възразителя в писмена форма, по пощата с обратна разписка; ако отговора е ДА, се активира процедурата за разглеждане на постъпилото възражение.

 2. Органът за контрол е отговорен за всички решения на всички нива на процеса на разглеждане на възраженията.

 3. При постъпване на възражение относно резултатите от контрола на Органа за контрол, ОКС в 7-дневен срок, организира разглеждане на възражението от Комисия по възражения.

 4. За да гарантира компетентност и безпристрастност на работата на комисията, ОКС АЛФЕЙ е определил следните изисквания към Председателя и членовете на Комисията по възраженията: - Комисията се състои от специалисти, необвързани по никакъв начин с ОКС АЛФЕЙ, което се декларира писмено от тях; - Комисията работи безвъзмездно.

 5. Срокът за работа на КВ е 30 дни, при необходимос срокът може да се удължи, след направена мотивировка.

 6. На заседанията на КВ могат да присъстват всички заинтересовани страни, както и инспектори от ОКС. Всички те обаче са без право на глас.

 7. Решението на КВ е задължително за Ръководителя на Органа за контрол и за възразилия.

 8. Комисията по възражения работи, като цялата вътрешна информация, отнасяща се до работата на КВ, се обработва при спазване на пълна конфиденциалност.

 9. Копие от решението на КВ се изпраща на Ръководителя на Органа за контрол и на Възразителя.

 10. Подателят на възражението се информира писмено до 14 /четиринадесет/ дни от решението на КВ. Отговорът по възражението се изпраща на лицето, подало възраажението, по пощата с обратна разписка.

 11. В случаите, когато Възразилият не е удовлетворен от решението на КВ, той може да се отнесе до съда.

 12. Подателят на възражението относно резултатите от контрола на Органа за контрол заплаща разходите за повтоно извършване на контрола, при подаване на възражението. За сумата се издава финансов документ.

 13. При доказано несъответствие на резултатите по вина на Органа за контрол, от Комисията по възраженията, разходите са за сметка на Органа за контрол и се възстановяват на лицето, подало възражението. За сумата се издава финансов документ.

 14. Проучването и вземането на решение по възражения в ОКС АЛФЕЙ не води до каквито и да е дискриминационни действия.

 15. Висшето ръководство осигурява всички подходящи действия за отстраняване на причините за появяване на възражения към дейността на ОКС АЛФЕЙ.