вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
ПОЛИТИКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИЗИМОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОКС АЛФЕЙ

Органът за контрол декларира пред своите клиенти и заинтересованите страни, че разбира и осъзнава колко е важно дейностите по контрола да се вършат по безпристрастен начин, че осигурява ефикасен контрол върху конфликтите на интереси и че гарантира обективност при контролната дейност.

Органът е лоялен, коректен и независим. Гарантира конфиденциалност и дискретност. Услугите му са еднакво достъпни за всички клиенти, без сегрегация и дискриминация, без прагове за численост на персонала, брой или вид продуктови групи, площадки, работен език, браншово естество, членство в групи и други условия.

Органът осъществява своите дейности по контрол в пълно съответсвие с всички изисквания на ISO/IEC 17020:2012, с процедурите за акредитация на ИА “БСА” и със своите вътрешни правила, заложени в системата за управление на организацията.

Органът за контрол се стреми неговата система за управление постоянно да съответства на тези изисквания, като за целта той следи за появата на допълнителни или нови изисквания и норми, които могат да бъдат въведени от ИА “БСА” или от ЕА или IAF.Чрез правилата на системата за управление, Органът е определил изисквания за обективност и безпристрастност на всички елементи на контролния процес и за предотвратяване на възможността за поява на конфликт на интереси.

За целта системата за управление на контрола съдържа редица осигуровки – персоналът на Органа за контрол подписва декларации за конфиденциалност и лоялност пред Органа и неговите клиенти, а също така декларира за всеки контрол и клиент поотделно, че няма никаква финансова или друга зависимост и че не е вършил консултантски или каквито и да е други услуги на клиента през последните две години.

Освен тези осигуровки, ако се появи конфликт на интереси или безпристрастността бъде застрашена по какъвто и да е друг начин, Висшето ръководство на ОКС бива информирано, за да се предприемат своевременни коригиращи и превантивни мерки. Органът за контрол отказва да предоставя контролни услуги във всички ситуации на дори най-малък риск от наличие на взаимовръзка, която може да застраши безпристрастността. В случай че безпристрастността на Органа за контрол е застрашена от действията на други лица, органи или организации, Висшето ръководство на Органът предприема необходимите мерки според изискванията на ISO/IEC 17020, както и съгласно приложимите закони.

Органът за контрол владее професионалната мяра между обективност, строгост и толерантност и несъответствията се оценяват предвид реалната ефикасност на обектите за контрол.

Органът за контрол не допуска какъвто и да е търговски, финансов или друг натиск върху неговия персонал, който може да застраши безпристрастността.

Персоналът (вътрешен и външен) е задължен да съобщава за всяка ситуация, която може да създаде конфликт на интереси.