вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
ПОЛИТИКА за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”

ПОЛИТИКАТА определя правилата за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”. Употребата на позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол” върху протоколи и сертификати от контрол, дава увереност за клиентите на ОКС при АЛФЕЙ ЕООД и създава доверие на пазара, че дадения документ е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.

ОКС АЛФЕЙ, на който е предоставена акредитация от ИА БСА, може да извършва позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение върху свои документи само при условие, че тези документи се отнасят до дейности, акредитирани от ИА БСА. Позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение може да бъде използван върху сертификатите и протоколите от контрол заедно с логото и името на АЛФЕЙ ЕООД, като не трябва да доминира спрямо логото и името на АЛФЕЙ ЕООД.

ОКС АЛФЕЙ по никакъв начин не трябва да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА носи отговорност за точността и/или достоверността на конкретни резултати от контрол или решения по отношение на сертификацията в оценения обхват на акредитация. ОКС АЛФЕЙ не трябва по никакъв начин да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА е контролирала или сертифицирала определен обект или процес.

ИА БСА е в правото си по всяко време да оценява начина на употреба на позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение и да проверява дали съответства на правила, които е утвърдил. ОКС АЛФЕЙ трябва да оказва необходимото сътрудничество за провеждането на тези оценки.

ОКС АЛФЕЙ трябва да използва позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение, така че да се изключи всякаква възможност клиентите, използващи услугите за контрол, да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията и/или многостранното споразумение. Това означава, че трябва да бъде еднозначно и ясно определено кои дейности са част от акредитиран обхват на ОКС . В случай на временно спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности на ОКС, трябва незабавно да се спре използването на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение.

При отнемане на акредитацията на ОКС, трябва незабавно да се спре използването, публикуването и разпространяването на документи, съдържащи позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение. В тези случаи ОКС трябва да осигури споразумение за спиране на употребата на позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение от страна на сертифицираните от тях организации.

ОКС при АЛФЕЙ ЕООД, може да използва позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение, при условие че това не създава объркване относно това за коя част от дейностите е акредитиран.

ПОЛИТИКА за използване на позоваване на акредитацията от ИА БСА и на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение се предоставя на клиентите, преди подаване на Заявката за контрол. ОКС АЛФЕЙ определя като задължително условие, Клиентът да информира и с изрично разрешение от страна на ОКС, да се възпроизвеждат или включват в документи и материали на клиента, сертификатите и протоколите от извършения от ОКС контрол.

Сертификатът издаден от ОКС може да бъде отнет от Клиента при неправомерно позоваване или неправилна употреба. За изпълнение на ПОЛИТИКАТА, Ръководството на ОКС АЛФЕЙ, носи отговорността за контрол върху правилната употреба от потребителите на неговите услуги.

За постигане на тази ПОЛИТИКА, Ръководството на ОКС АЛФЕЙ е разработило, внедрило и поддържа Система по качеството, в съответствие с изискванията на международния Стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.