Органът за контрол от вида С при АЛФЕЙ ЕООД гр. София

е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020 от ИА „БСА” с уникален номер на сертификат № 223 ОКС.

ИА „БСА” е страна по многостранно споразумение по EA MLA.
Датата на първоначалната акредитация е 27.09.2006 г., валидността на сертификата е до 25.09.2022 г.

ОКС АЛФЕЙ извършва контрол на нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

ОРГАНЪТ ЗА КОНТРОЛ извършва специализирани контролни измервания и оценка на съответствието на факторите на работната и битовата среда в:
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: МИКРОКЛИМАТ
 • обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ
 • обхват на контрола по параметър – осветеност.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ШУМ
 • Шум в работна среда – Еквивалентно ниво на шум; - ниво на шума; - дневно ниво на експозиция на шум;  - средноседмично ниво на експозиция на шум; - ниво на върхово звуково налягане.
 • Шум в околна среда – Еквивалентно ниво на шум  /Ден, вечер, нощ/.
 • Шум в помещения на жилищни и обществени сгради - Еквивалентно ниво на шум  /Ден, вечер, нощ/

ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха
 • обхват на контрола по параметър
  - концентрация на инхалабилна фракция на праха;
  - концентрация на химични агенти чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ДО 1000V
 •  обхват на контрола по параметър
  – импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;
  – съпротивление на изолация до 1000V;
  – cъпротивление на защитни заземителни уредби;
  – cъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
  – защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: климатични инсталации
 • обхват на контрола по параметър – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха.
ОБЛАСТ НА КОНТРОЛ: вентилационни инсталации
 • обхват на контрола по параметър – скорост на движение на въздуха, дебит на въздуха.
Свържете се с нашия ОРГАН ЗА КОНТРОЛ


Процедура РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, НЕЗАВИЗИМОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОКС АЛФЕЙ

ПОЛИТИКА за позоваване на акредитация и позоваване на статута на ИА БСА като страна на многостранно споразумение по EA MLA в областта “Органи за контрол”