КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – ОСНОВНИ МЕРОТРИЯТИЯ

  Основните направления в работата ни са свързани със:
А.  Създаване на интегрирана фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност.
Б.  Организиране на ефективна система за защита и профилактика на професионални рискове.

Основните функции в нашата работа са:
I.  Организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
II.  Консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.
III.  Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.
IV.  Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ