вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка


Четвъртък, 18 Март 2021г. 00:00ч.


Политика за защита на личните данни

 

Тази ПОЛИТИКА демонстрира защитата правата на нашите клиенти, партньори и физическите лица при обработването на личните им данни.

АЛФЕЙ ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

АЛФЕЙ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 Целта на ПОЛИТИКАТА е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

АЛФЕЙ ЕООД е обработващ лични данни, ако това се изисква от закон при сключване на договор с търговски партньор или клиент.

АЛФЕЙ ЕООД е администратор на лични данни при приемане на документи на кандидати и постъпили на работа във фирмата лица.

АЛФЕЙ ЕООД прилага следните принципи при обработването на личните данни:

- Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“); събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

- Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);  точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

- Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; обработвани са по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

АЛФЕЙ ЕООД обработва лични данни след като е получил писмено разрешение за това – Декларация. Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това.

АЛФЕЙ ЕООД гарантира правата на субекта на данни чрез: Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата  на субекта на данни; достъп до информацията и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от АЛФЕЙ ЕООД; правото на жалба до надзорен орган и др. 

АЛФЕЙ ЕООД изисква и обработва лични данни единствено и само в изпълнение на Кодекси и Закони, действащи в Р.България. Сроковете за съхранение на личните данни са посочени в нормативните документи.

АЛФЕЙ ЕООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България. 

В случай че в хода на проучването на личните данни бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, АЛФЕЙ ЕООД сигнализира компетентните органи. АЛФЕЙ ЕООД може да разкрива личните данни на лицата, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

Администраторът на лични данни на АЛФЕЙ ЕООД е установен на територията на Република България и обработва лични данни във връзка със своята дейност.

 

                              ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ

 Последна промяна от Понеделник, 22 Март 2021г. 06:15ч.