ЦПО Business School Certification


BS Cert притежава Лицензия на ЦПО № 2019121475/2019 г., издаден от НАПОО

Bulgaria Standard Certification разполага с екип от професионалисти – хабилитирани преподаватели, сертифицирани одитори, технически експерти и инженери с дългогодишен опит в областта на науката, практиката и специализираното обучение.

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до/над 1000 V.
Предлагаме присъствена форма и дистанционно обучение.

 Обучението се провежда от квалифициран преподавател на Учебният център и включва: практически занятия по безопасност и отдаване на първа помощ на пострадали при инциденти свързани с ремонт и експлоатация на електрически мрежи.
Обучението е насочено към работещите, за които се изисква документ съгласно Правилник за безопасност и здраве и Наредби за здравословни и безопасни условия на труд.

Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя в следните случаи:
а) постъпване на работа;
б) промяна на длъжност, свързана с други изисквания за квалификационна група;
в) промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове;

Продължителността на обучението за придобиване на квалификационна група /присъствена форма/:
а) 4 (четири) учебни часа - за втора квалификационна група;
б) 8 (осем) учебни часа - за трета квалификационна група;
в) 16 (шестнадесет) учебни часа - за четвърта квалификационна група;
г) 24 (двадесет и четири) учебни часа - за пета квалификационна група.

Business School Certification организира и провежда семинари и специализирани обучения, свързани с управлението на риска, безопасността на труда,
пожарната и аварийна безопасност, електро безопасността.

  Здравословни и безопасни условия на труд
Консултациите по безопасност и здраве включват:
Консултиране на работодатели и длъжностните лица по безопасност и здраве – орган по безопасност и здраве при работа (ОБЗР), координатор по безопасност и здраве при работа (БЗР), комитет по условия на труд (КУТ), група по условия на труд (ГУТ). Прилагане на фирмена политика, съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ.
Консултиране относно реда и условията за изготвяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Консултиране относно задължителните измервания на фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и т. н.

Консултиране при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на риска за здравето на работещите.

Препоръки по отношение избора на работно облекло, лични предпазни средства (ЛПС), средства за индивидуална и колективна защита. Консултиране и оказване на съдействие при разследване и регистриране на трудова злополука. Консултиране относно разработване и прилагане на правила и инструкции за осигуряване на ЗБУТ.

Центърът за професионално обучение при АЛФЕЙ ЕООД  Ви предлага обучение /дистанционна форма/ на работниците от Вашата фирма за придобиване и потвърждаване на знанията по правилата за безопасност при работа по Наредба № 3 от 27.07.1998 г. За функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове Изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.
Обучението е задължително за Органите за безопасност и здраве при работа.

В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава по трудов договор или възложи функциите на Орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице с подходящо образование и квалификация.

Функциите на орган по безопасност и здраве при работа включват:
- организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;- консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;- контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
- предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

Центърът за професионално обучение при АЛФЕЙ ЕООД  Ви предлага обучение /дистанционна форма/ на работниците от Вашата фирма за придобиване и потвърждаване на знанията по правилата за безопасност при работа по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Обн. ДВ. бр.37/4.05.2004 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.10/1.02.2019 г.
Обучението за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно чл. 2. (1) от
Наредбата е задължително и се прилага при извършване на следните строителни и монтажни работи (СМР):
1. земни работи, вкл. екскавация;

2. изграждане;

3. монтаж и/или демонтаж;

4. преустройство и/или разширение;

5. реконструкция;

6. възстановяване;

7. ремонт;

8. събаряне, вкл. разрушаване;

9. техническо обслужване;

10. изолационни и довършителни работи; поддръжка;

11. отводнителни (дренажни) работи;

12. техническа ликвидация и/или консервация на обекти.

Центърът за професионално обучение при АЛФЕЙ ЕООД  Ви предлага обучение /дистанционна форма/ на работниците от Вашата фирма за придобиване и потвърждаване на знанията по правилата за безопасност при работа по Наредбата за безопасна експлоатация   и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС), приета с ПМС 199/ 10.09.2010 г., последно изм. ДВ бр. 10/05.02.2021г.

Обучението за Прикачвачи, съгласно чл. 2. (1) от Наредбата е задължително за работещите на следните повдигателни съоръжения:  
1. товароподемни кранове;

2. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;

3. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;

4. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

5. сменяеми товарозахващащи приспособления;

6. окачени кошове за повдигане на хора;

7. подвижни работни площадки;

8. строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140, ДВ, бр. 61 от 2008 г.

(2) Обучението се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 - 3 и 7.

Центърът за професионално обучение при АЛФЕЙ ЕООД  Ви предлага обучение /дистанционна форма/ на работниците от Вашата фирма за придобиване и потвърждаване на знанията по правилата за безопасност при работа в ограничени пространства.
Какво е "ограничено пространство"?

"Ограничено пространство" е всяко място (шахта, камера, резервоар, кладенец, закрит канал, тръбопровод, колектор, силоз и др.), в което поради затворения му характер се появява предвидима опасност.

Нормативна база: Наредба № 7 от 23.09.1999 г.; Наредба № 9 от 23.09.2004 г.; Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

Задължение на работодателя е да:

-
       идентифицира ограничените пространства, като след това пристъпи към подробна оценка на риска;
-
       определи работниците и служителите, изложени на опасности - това могат да бъдат както работещи от фирмата, така и работещи от външни фирми, например при почистване на резервоари за горива и др.;
-
       Да идентифицира опасностите и да определи мерките за минимизиране на риска.

Предлагаме Ви: Определяне на ограничените пространства, за работа в които се изисква разрешение.
Изготвяне на инструкции за безопасна работа за всяко ограничено пространство.

Обучението на лицата, влизащи и работещи в ограничени пространства Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

                                                              ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ