ЦПО Business School Certification


BS Cert притежава Лицензия на ЦПО № 2019121475/2019 г., издаден от НАПОО.

Bulgaria Standard Certification разполага с екип от професионалисти – хабилитирани преподаватели, сертифицирани одитори, технически експерти и инженери с дългогодишен опит в областта на науката, практиката и специализираното обучение.

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до/над 1000 V.
Предлагаме присъствена форма и дистанционно обучение.

 Обучението се провежда от квалифициран преподавател на Учебният център и включва: практически занятия по безопасност и отдаване на първа помощ на пострадали при инциденти свързани с ремонт и експлоатация на електрически мрежи.
Обучението е насочено към работещите, за които се изисква документ съгласно Правилник за безопасност и здраве и Наредби за здравословни и безопасни условия на труд.

Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя в следните случаи:
а) постъпване на работа;
б) промяна на длъжност, свързана с други изисквания за квалификационна група;
в) промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове;

Продължителността на обучението за придобиване на квалификационна група /присъствена форма/:
а) 4 (четири) учебни часа - за втора квалификационна група;
б) 8 (осем) учебни часа - за трета квалификационна група;
в) 16 (шестнадесет) учебни часа - за четвърта квалификационна група;
г) 24 (двадесет и четири) учебни часа - за пета квалификационна група.

Business School Certification организира и провежда семинари и специализирани обучения, свързани с управлението на риска, безопасността на труда,
пожарната и аварийна безопасност, електро безопасността.

  Здравословни и безопасни условия на труд
Консултациите по безопасност и здраве включват:
Консултиране на работодатели и длъжностните лица по безопасност и здраве – орган по безопасност и здраве при работа (ОБЗР), координатор по безопасност и здраве при работа (БЗР), комитет по условия на труд (КУТ), група по условия на труд (ГУТ). Прилагане на фирмена политика, съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ.
Консултиране относно реда и условията за изготвяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Консултиране относно задължителните измервания на фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и т. н.

Консултиране при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на риска за здравето на работещите.

Препоръки по отношение избора на работно облекло, лични предпазни средства (ЛПС), средства за индивидуална и колективна защита. Консултиране и оказване на съдействие при разследване и регистриране на трудова злополука. Консултиране относно разработване и прилагане на правила и инструкции за осигуряване на ЗБУТ.

                                       ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ