вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОTA

 

Business School Certification   Организира и провежда семинари и специализирани обучения. Обучение за квалификационна група по електробезопасност; Дистанционно обучение и курсове по ЗБУТ.

За 17-годишното си активно участие в икономическия живот на страната, АЛФЕЙ ЕООД успя да се наложи като водеща компания, предлагаща на своите клиенти комплексен мениджмънт на услугите по безопасност и здраве при работа.
Работата на фирмата е организирана на основата на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

За изпълнение на приетата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, Ръководството на АЛФЕЙ ЕООД насочва своите усилия в следните направления: Отлично обслужване на клиентите;Използване на иновационни методи за оценка и анализ при изследване изискванията на клиентите; Повишаване на ефикасността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси; Развиване на дейността чрез усвояване на нови продукти, услуги и пазари; Осигуряване на професионално израстване и повишаване квалификацията на служителите; Поддържане мотивацията на служителите за постоянни подобрения в ежедневната работа.

Мисията ни е: Като източник на най-добрите световни знания, източник на новите ярки идеи и източник на вдъхновение, ние създаваме основите за ускорено иновационно развитие на Р България, чрез повишаване на конкурентоспособността на българските компании на националния и световен пазар.

Съществуват 4 основни предимства да работите с нас:
1. Ние Ви предлагаме разумни цени, благодарение на вътрешнофирмена оптимизация на ресурсите, влияещи на себестойността на услугите.
2. Ние гарантираме качеството на нашите услуги, което се обезпечава от сертифицирания ни персонал.
3. Ние гарантираме бързина при изпълнение на нашите услуги, което се обезпечава от големия брой специалисти, привлечени да работят към нас.
4. Ние сме на разположение и готови да обсъждаме условията на нашето сътрудничество, в това число и работно време, което е удобно за Вас.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ